Vấn đề ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp và làng nghề Thạch Thất

Thạch Thất là huyện có nhiều làng nghề truyền thống đang có tốc độ phát triển nhanh, nhiều cụm công nghiệp. Các làng nghề ngày càng mở rộng và có quy mô sản xuất lớn hơn trước. Máy móc đã thay thế nhiều công đoạn làm thủ công, nhưng cũng kèm theo đó là vấn nạn ô nhiễm đang ngày càng gia tăng. Bài viết đánh giá thực trạng ô nhiễm và công tác xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Xem chi tiết
Giải pháp phát triển kinh tế tại huyện Thạch Thất

TÓM TẮT: Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống người dân, huyện Thạch Thất đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn và hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Huyện cần đẩy nhanh các dự án đầu tư công, phát huy thế mạnh của địa phương về tiểu thủ công nghiệp, các sản phẩm làng nghề, dịch vụ thương mại, các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao. Từ khóa: làng nghề, kinh tế, huyện Thạch Thất, sản xuất.

Xem chi tiết
Giải pháp phát triển làng nghề điển hình tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất

TÓM TẮT: Bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề nhằm mục tiêu gìn giữ và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề Việt Nam, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, xây dựng các khu dân cư, làng văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững. Bài viết này được dựa trên thực trạng sản xuất làng nghề tại xã Chàng Sơn, thuộc huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội và đưa ra một số giải pháp khuyến khích, phát triển làng nghề này trong giai đoạn hiện nay. Từ khóa: làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, thu nhập, việc làm, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất.

Xem chi tiết

Trang 1/1