Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" do Ngô Hoàng Anh - Nguyễn Trần Thanh Như (Sinh viên Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng) và ThS. Lê Vũ Hà* (Giảng viên Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng) thực hiện.

Xem chi tiết
Những nhân tố tác động đến vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn ở Việt Nam

Nghiên cứu "Những nhân tố tác động đến vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn ở Việt Nam" do Nguyễn Phạm Trần Long (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện.

Xem chi tiết
Những nhân tố tác động đến vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn ở Việt Nam

Bài viết "Những nhân tố tác động đến vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn ở Việt Nam" do Nguyễn Phạm Trần Long (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện.

Xem chi tiết
Các mô hình kế toán quản trị trên thế giới và khuyến nghị cho các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

Đề tài Các mô hình kế toán quản trị trên thế giới và khuyến nghị cho các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam do Nguyễn Phạm Trần Long (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện.

Xem chi tiết
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Haesung Việt Nam

Nghiên cứu "Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Haesung Việt Nam" do TS. Nguyễn Văn Hải1 - Lò Thị Thúy2 - Lộc Văn Nghiêm2 (1- Giảng viên, Trường Đại học Lạc Hồng; 2- Học viên cao học, Trường Đại học Lạc Hồng) thực hiện.

Xem chi tiết
Đổi mới phương pháp giảng dạy môn kế toán quản trị trong các trường đại học ở Việt Nam

(CHG) Hiện nay, các môn học thuộc chuyên ngành Kế toán nói chung và môn Kế toán quản trị nói riêng chủ yếu vẫn được giảng dạy theo phương pháp truyền thống. Xu thế hội nhập quốc tế về giáo dục đại học đòi hỏi cần có sự chuyển biến tích cực và đổi mới toàn diện về cả nội dung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy.

Xem chi tiết
Năng lực đổi mới ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam: Vai trò trung gian của hệ thống thông tin kế toán quản trị

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của năng lực đổi mới, hệ thống thông tin kế toán quản trị ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng kiểm định vai trò trung gian của hệ thống thông tin kế toán quản trị trong mối quan hệ giữa năng lực đổi mới với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, mẫu nghiên cứu gồm 156 doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, dữ liệu xử lý bằng phần mềm Smart PLS với kỹ thuật PLS SEM với các bước gồm thống kê mô tả, kiểm định mô hình đo lường, kiểm định mô hình cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực đổi mới, hệ thống thông tin kế toán quản trị có ảnh hưởng thuận chiều đến hiệu quả hoạt động và hệ thống thông tin kế toán quản trị đóng vai trò trung gian giữa năng lực đổi mới và hiệu quả hoạt động. Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất các hàm ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua năng lực đổi mới và hệ thống thông tin kế toán quản trị.

Xem chi tiết
Xu hướng ứng dụng ERP trong kế toán quản trị

Kế toán ERP là một phân hệ, một module trong bộ giải pháp quản lý tổng thể ERP với vai trò hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện và quản lý các tác vụ kế toán. Nhờ tính năng đồng bộ và liên kết dữ liệu của hệ thống ERP, module kế toán ERP sẽ đảm bảo dữ liệu được cập nhật tức thời, chính xác từ mọi bộ phận trong doanh nghiệp. Ngoài ra, giải pháp kế toán trong ERP còn giúp công ty thực hiện các hoạt động kế toán theo một quy tắc, quy trình nhất định.

Xem chi tiết

Trang 1/1