Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" do Ngô Hoàng Anh - Nguyễn Trần Thanh Như (Sinh viên Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng) và ThS. Lê Vũ Hà* (Giảng viên Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng) thực hiện.

Xem chi tiết
Nghiên cứu vận dụng các mô hình tính giá trong kế toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bài viết "Nghiên cứu vận dụng các mô hình tính giá trong kế toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" do Đặng Xuân Mây - Dương Thanh Trà - TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Trường Đại học Lạc Hồng) thực hiện.

Xem chi tiết
Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai

Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai với nhiệm vụ trọng yếu là đào tạo trung cấp lý luận chính trị (TCLLCT) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) của tỉnh. Trong thời gian qua, Nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại Nhà trường có những khó khăn, hạn chế nhất định làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo chung. Bằng một số phương pháp nghiên cứu định tính như thu thập thông tin, điều tra xã hội học, phân tích, so sánh và tổng hợp; nghiên cứu này đi vào phân tích thực trạng hoạt động đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường trong thời gian tới.

Xem chi tiết
Nghiên cứu các yếu tố quyết định lựa chọn khai thuế qua mạng

Bài báo đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố quyết định lựa chọn khai thuế qua mạng trên cơ sở các mô hình chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn khách hàng, cũng như mô hình đánh giá sự hài lòng về dịch vụ hành chính công của công dân và tổ chức. Mô hình nghiên cứu đề xuất bao gồm các yếu tố cơ sở vật chất, sự minh bạch, phong cách phục vụ, sự đáp ứng, độ tin cậy và sự cảm thông. Với mô hình nghiên cứu đề xuất, bài báo tiến hành nghiên cứu trên 210 mẫu nghiên cứu tại Chi cục Thuế huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; đồng thời, áp dụng phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha và phân tích EFA. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố quyết định lựa chọn khai thuế qua mạng bao gồm các yếu tố cơ sở vật chất, sự minh bạch, phong cách phục vụ, sự đáp ứng, độ tin cậy, sự cảm thông và sự hài lòng. Từ đó, bài báo trình bày các hàm ý quản trị nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khai thuế qua mạng, cụ thể tại Chi cục Thuế huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Xem chi tiết

Trang 1/1